V Brně se využívají panely firmy Herman tzv. ELP.

Jejich popis je na stránce https://www.idsjmk.cz/ced.aspx .

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ PANELY ELP

V IDS JMK se poprvé v České republice podařilo v roce 2007 zprovoznit zastávkové ELektronické informační Panely nazývané zkráceně ELPy. Zobrazují informace o aktuálních odjezdech všech druhů doprav zařazených do IDS JMK. Nejedná se přitom o data dle jízdních řádů, ale přebírány jsou informace o aktuálních odjezdech z Centrálního dispečinku.

V jiných krajích a městech samozřejmě informační panely existovaly již dříve. Ale buď zobrazovaly jen údaje o odjezdech dle jízdních řádů (typicky na autobusových nádražích) nebo byly navázány jen na jednoho dopravce (odjezdy na vlakových nádražích, městské dopravy).

V současné době najdete v Brně a Jihomoravském kraji více než 180 ELPů. Přibližně 130 z nich je pětiřádkových vlastněných a spravovaných KORDIS. Dalších 50 je vlastněno a spravováno DPMB. Oba druhy panelů přebírají údaje z CED.

JAK VLASTNĚ ELPY FUNGUJÍ?

Na prvních čtyřech (resp. dvou) řádcích jsou uvedeny nejbližší odjezdy z dané zastávky. V prvním sloupci je číslo linky, za ním cílová stanice. V některých případech následuje číslo nástupiště a zcela vpravo je předpokládaný čas odjezdu s vyznačením nízkopodlažnosti. Dole je panel vybaven samostatným řádkem sloužícím pro zobrazení aktuálních informací o provozu.

Korekce časů odjezdů na ELPech má určitou míru přesnosti. Je dána intervalem odesílání informací o zpoždění z vozidel a dobou, během níž jsou tyto zprávy zpracovány. V reálném provozu jsou tak ELPy schopny korigovat čas odjezdu podle údaje obdrženého z předposlední zastávky. Pokud vozidlo během následující jízdy získá další zpoždění (např. z důvodu zdržení na křižovatce), taková zpráva již do centra pro zpracování údajů pro ELP nedorazí. Občas se proto může stát, že odjezd z ELPu zmizí dříve, než vozidlo na zastávku přijede či obráceně.

Cestující mohou snadno na panelu zjistit, zda je odjezd korigován o případné zpoždění vozidla, anebo zda je uveden pouze odjezd podle jízdního řádu. Pokud před časovým údajem svítí značka ±, nemá systém o vozidle aktuální informace a zobrazuje se odjezd podle jízdního řádu. Vozidlo v tomto případě může přijet později, než je uvedeno na obrazovce. Pokud je časový údaj bez znaku ±, pak je systém s vozidlem v kontaktu a vozidlo by mělo vykonat odjezd podle údaje uvedeného na ELPu. Panely jsou vybaveny i dalšími funkcemi. Zmínit lze například kamery, které umožňují CED sledovat aktuální situaci v daném uzlu. Panely jsou vybaveny i zařízením, které nevidomým sdělí místo, kde se panel nachází a informuje je o odjezdech následujících spojů.

Moje poznámka: na některých místech slouží k zobrazování také odjezdů a příjezdů vlaků.

Ovládání pro nevidomé pomocí vysílačky VPN

U ELP (užívají se i v MHD) je možné použít tl. 1 pro zjištění názvu stanice/zastávky, tl. 2 řekne aktuální čas a opakovaný stisk tl. 6 umlčí aktuálně hlášený řádek a skočí na další. Takhle to funguje v MHD Brno a IDS JMK.

Panely LCD (většinou patřící SŽDC, tj. na vlakových nádražích)

tlačítkem 5 je možné čtení pozastavit a zopakovat čtení stejného řádku a opětným stiskem tl. 6 pokračovat na další řádek.

Brno hlavní nádraží, žst.

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

 

Až bude k dispozici plánek na servru ČD, zaktualizuji ho i sem.

Popis brněnského hlavního nádraží najdete na stránkách Centra po nevidomé v Brně. (najdete tam plno dalších zajímavých tras, popisů a informací z hlediska řešení bariérovosti)

S laskavým svolením Josefa Konečného, kterému tímto děkuji, sem okopíruji celý popis hlavního nádraží, ač není zdaleka ještě vše s rekonstrukcí hlavního nádraží prý dokončeno.

Budova hlavního nádraží v Brně má z čelního pohledu vlevo historický vchod, který tvoří troje dubové dveře, k nimž vedou tři schody nahoru. Dveře bývají otevřeny různě a schody nebývají v zimě udržovány. Proto většina cestujících používá pro přístup do stanice dveře východu, které jsou asi 20 metrů vpravo, přímo proti výstupu z městského podchodu. Ty jsou bez schodů a jsou osazeny hlasovým majáčkem. Za nimi je příjezdová hala, která je hned za dveřmi směrem vlevo propojena chodbou s halou odjezdovou, v níž jsou i pokladny.

Při vstupu těmito dveřmi je podél pravé stěny příjezdové haly prodejna potravin Market Pont, za ní je čekárna a pokladna společnosti Regiojet a ještě za ní trafika Relay. Za ní je vpravo dolů schodiště do příjezdového podchodu. V něm můžete jít doleva k nástupištím 2, 3 a 4, nebo doprava do městského podchodu. Naproti schodům je mluvicí odjezdová tabule. Na levé straně příjezdové haly je stánek s pečivem – Mr. Baker, skříňky samoobslužné úschovny (na mince 5, 10 a 20 Kč) a za nimi ještě kancelář “Kurýr” – výdej a příjem zásilek, slouží i jako ztráty a nálezy. 15 metrů proti vstupním dveřím z ulice do příjezdové haly je průchod na první nástupiště. Na nástupišti je vpravo na stěně druhá mluvicí odjezdová tabule.

Hned za dveřmi do příjezdové haly je směrem vlevo 20 metrů dlouhá chodba, vedoucí do odjezdové haly. V této chodbě je na levé straně prodejna pečiva a Podél pravé stěny chodby je další mluvicí odjezdová tabule a kancelář základního odbavení.

 

Vstupujeme do hlavní, odjezdové haly. Podél levé stěny jsou již zmiňované trojí historické dveře, jsou však předsazeny samootevíracími prosklennými dveřmi. Naproti nim (tedy po naší pravici) je uprostřed haly široké schodiště do podchodu k nástupištím 2, 3 a 4. Toto schodiště je ze tří stran ohraničeno zídkou, podél níž můžeme jít směrem vpravo a na jejím konci asi po 6 metrech projít krátkou chodbou na první nástupiště. Podél všech tří stěn odjezdové haly jsou pokladny. Přístup k nim je však řešen tzv. systémem trychtýře. Ten tvoří, necelý metr vysoké, kovové sloupky a plastové pásky, které navádějí cestující k pokladnám. Celý systém je variabilní a mění se podle aktuální frekvence cestujících. Proto je pro ZP osoby pro zakoupení jízdenky, či získání informací nejvhodnější využít první pokladnu, která je ve spojovací chodbě, těsně před rohem odjezdové haly.

Přejdeme-li podél historických dveří celou šířku odjezdové haly, dostaneme se do levého křídla budovy. Zde je hned na rohu vlevo malá, provizorní čekárna. Další prostor je ohraničen zábranami, protože za nimi probíhají další stavební úpravy. Původní čekárna a ČD centrumjsou momentálně mimo provoz.

Sejdeme-li v odjezdové hale schodištěm do podchodu, je hned pod schody vlevo chodba k toaletám, vpravo chodbička končící schody dolů do městského podchodu a v ose schodiště je přístup k nástupištím. Chodba k toaletám je přerušena turniketem. Asi 10 metrů před ním vlevo je bezbariérové WC vybavené eurozámkem. Tento zámek však není nainstalován pod klikou dveří, ale na kovovém panelu, asi půl metru vlevo od kliky. Pokud nevlastníte euroklíč, pak můžete pro otevření dveří, do štěrbiny na panelu vhodit mince v celkové hodnotě 10 Kč, nebo použít běžné WC, které je dále v chodbě za turniketem. Pro uvolnění turniketu je také nutné vhodit do pokladničky umístěné na pravé stěně před turniketem mince v celkové hodnotě 15 Kč. Dveře na běžné toalety pak jsou asi 5 metrů za ním vpravo.

Pokračujeme-li podchodem v ose schodiště, máme po levé ruce trafiku, za ní je ČD centrum pro noční odbavení (od 23:00 do 5:00 hodin). Dále je na stěně další mluvicí odjezdová tabule, za ní jsou skříňky samoobslužné úschovny zavazadel a následují 3 výtahy na nástupiště 2, 3 a 4. Naproti nim je vždy také schodiště na tato nástupiště. Na každém nástupišti je také mluvicí odjezdová tabule. Jsou vzdálené asi 20 metrů od horní hrany těchto schodišť.

Dáme-li se pod přístupovým schodištěm z odjezdové haly doprava, máme po levé ruce prodejnu “Kudrna” a dále můžeme sestoupit po několika schodech do městského podchodu. Tím pak můžeme jít doleva přes Galerii Vaňkovka k autobusovému nádraží Zvonařka, nebo vpravo k nástupištím tramvají a na ulici Josefskou.

Nejlepší přístup na první nástupiště je bezbariérovou chodbičkou z odjezdové nebo příjezdové haly. K pátému a šestému nástupišti se dostaneme přes nástupiště první, které je nutno projít směrem vpravo, až na konec zdi po pravé ruce. Na rohu zabočíme vpravo, a po přibližně osmi metrech opět doleva. Podél zadní zdi pošty tak přijdeme k nástupištím 5 a 6. Budou mírně vpravo před námi. Pro lepší orientaci můžeme na konci zdi pošty aktivovat hlasový majáček. Nástupiště začínají kusými kolejemi, před nimiž jsou kolmo situovány další dvě mluvicí odjezdové tabule.

První nástupiště je v celé délce nově vydlážděno a doplněno o reliéfní orientační prvky, tedy o vodicí linii s funkcí varovného pásu podél hrany nástupiště a signální pásy, které nás mají nasměrovat k odbočce na páté a šesté nástupiště, ke schodišti do podchodu a ke vstupům do příjezdové a odjezdové haly. Potíž však je v tom, že signální pásy v zastřešené části nástupiště nenavazují přímo na očekávané, přirozené vodicí linie, ale končí u zdi drážní budovy, příp. u zábradlí schodiště. Konkrétně. Vezmeme-li to ze strany od odbočky k pátému a šestému nástupišti, tak signální pás je asi 150 cm vpravo od rohu budovy. Další SP končí:

 • schody do podchodu – u zábradlí asi 80 cm za začátkem zábradlí
 • odjezdová hala – u zdi asi 300 cm vlevo od osy dveří
 • příjezdová hala – u zdi, asi 150 cm vpravo od osy dveří

 

Od ledna 2020 i zde vstoupilo v platnost také nové číslování kolejí. Ty jsou nově číslovány následovně:

 • Nástupiště 1, kolej 3
 • Nástupiště 2, blíže budově Kolej 1
 • Nástupiště 2, dále od budovy Kolej 2
 • Nástupiště 3, blíže k budově kolej 4
 • Nástupiště 3, dále od budovy kolej 6
 • Nástupiště 4, kolej 8
 • Nástupiště 5, dále od Petrova, kolej 5
 • Nástupiště 5, blíže k Petrovu kolej 9
 • Nástupiště 6, dále od Petrova, kolej 11
 • Nástupiště 6, blíže k Petrovu, kolej 13

V celém prostoru hlavního nádraží můžeme využít hlasové majáčky, kterých je zde nainstalováno celkem 17. Jsou umístěny nad dveřmi z ulice do příjezdové haly, nad ČD centrem, nad dveřmi z prvního nástupiště do příjezdové haly a u výtahu a na všech nástupištích, kde nám usnadní nalezení schodišť do podchodů. Mimo to je zde nově umístěno i 9 mluvicích odjezdových tabulí, jejichž rozmístění je zakomponováno výše v textu. Pro aktivaci orientačních majáčků jsou určeny povely 1 a 2, pro obsluhu odjezdových tabulí pak povely 5 a 6 na vysílačích VPN.

 

Aktualizováno ke dni 20.2. 2020