V Brně se využívají panely firmy Herman tzv. ELP.

Jejich popis je na stránce https://www.idsjmk.cz/ced.aspx .

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ PANELY ELP

V IDS JMK se poprvé v České republice podařilo v roce 2007 zprovoznit zastávkové ELektronické informační Panely nazývané zkráceně ELPy. Zobrazují informace o aktuálních odjezdech všech druhů doprav zařazených do IDS JMK. Nejedná se přitom o data dle jízdních řádů, ale přebírány jsou informace o aktuálních odjezdech z Centrálního dispečinku.

V jiných krajích a městech samozřejmě informační panely existovaly již dříve. Ale buď zobrazovaly jen údaje o odjezdech dle jízdních řádů (typicky na autobusových nádražích) nebo byly navázány jen na jednoho dopravce (odjezdy na vlakových nádražích, městské dopravy).

V současné době najdete v Brně a Jihomoravském kraji více než 180 ELPů. Přibližně 130 z nich je pětiřádkových vlastněných a spravovaných KORDIS. Dalších 50 je vlastněno a spravováno DPMB. Oba druhy panelů přebírají údaje z CED.

JAK VLASTNĚ ELPY FUNGUJÍ?

Na prvních čtyřech (resp. dvou) řádcích jsou uvedeny nejbližší odjezdy z dané zastávky. V prvním sloupci je číslo linky, za ním cílová stanice. V některých případech následuje číslo nástupiště a zcela vpravo je předpokládaný čas odjezdu s vyznačením nízkopodlažnosti. Dole je panel vybaven samostatným řádkem sloužícím pro zobrazení aktuálních informací o provozu.

Korekce časů odjezdů na ELPech má určitou míru přesnosti. Je dána intervalem odesílání informací o zpoždění z vozidel a dobou, během níž jsou tyto zprávy zpracovány. V reálném provozu jsou tak ELPy schopny korigovat čas odjezdu podle údaje obdrženého z předposlední zastávky. Pokud vozidlo během následující jízdy získá další zpoždění (např. z důvodu zdržení na křižovatce), taková zpráva již do centra pro zpracování údajů pro ELP nedorazí. Občas se proto může stát, že odjezd z ELPu zmizí dříve, než vozidlo na zastávku přijede či obráceně.

Cestující mohou snadno na panelu zjistit, zda je odjezd korigován o případné zpoždění vozidla, anebo zda je uveden pouze odjezd podle jízdního řádu. Pokud před časovým údajem svítí značka ±, nemá systém o vozidle aktuální informace a zobrazuje se odjezd podle jízdního řádu. Vozidlo v tomto případě může přijet později, než je uvedeno na obrazovce. Pokud je časový údaj bez znaku ±, pak je systém s vozidlem v kontaktu a vozidlo by mělo vykonat odjezd podle údaje uvedeného na ELPu. Panely jsou vybaveny i dalšími funkcemi. Zmínit lze například kamery, které umožňují CED sledovat aktuální situaci v daném uzlu. Panely jsou vybaveny i zařízením, které nevidomým sdělí místo, kde se panel nachází a informuje je o odjezdech následujících spojů.

Moje poznámka: na některých místech slouží k zobrazování také odjezdů a příjezdů vlaků.

Ovládání pro nevidomé pomocí vysílačky VPN

U ELP (užívají se i v MHD) je možné použít tl. 1 pro zjištění názvu stanice/zastávky, tl. 2 řekne aktuální čas a opakovaný stisk tl. 6 umlčí aktuálně hlášený řádek a skočí na další. Takhle to funguje v MHD Brno a IDS JMK.

Panely LCD (většinou patřící SŽDC, tj. na vlakových nádražích)

tlačítkem 5 je možné čtení pozastavit a zopakovat čtení stejného řádku a opětným stiskem tl. 6 pokračovat na další řádek.

Cestujeme vlakem na stránkách NRZP

Přehled všech možných důležitých informacích o objednávání asistence, přístupnosti jednotlivých přepravců …

 

Kromě toho – letos pokračuje seriál Českých drah o přístupnosti jednotlivých vozů a souprav v časopise Mosty.

V čísle 1/2019 Mosty strany 30-36 Regionova a ElefantCity.

Regionova

Dvou- nebo třídílné motorové jednotky Regionova vznikly v letech 2005 až 2012 přestavbou starších motorových a přípojných vozů vyráběných ve Vagonce Studénka v 70. letech 20. století. Tyto vozy po roce 2000 už neposkytovaly cestujícím dostatečný komfort, velice se osvědčily na lokálních tratích pro svůj poměrně levný provoz. Proto bylo rozhodnuto vozy modernizovat a upravit je tak, aby byly uzpůsobené i pro přepravu osob na vozíku. Původní vagóny pro cestování lidí s handicapem nijak upravené nebyly.

Při modernizaci byly ze dvou samostatných vozů vyrobeny pevně spojené dvouvozové nebo třívozové jednotky. Vůz bez motoru byl rozsáhle přestavěn včetně odstranění rámu ve střední části a výroby nové části vozu se sníženou podlahou. Ve snížené části vozu byly osazeny dveře pro bezbariérový nástup, vytvořen prostor pro umístění invalidních vozíků a zřízeno bezbariérové vakuové sociální zařízení.

Jednotky Regionova zajistily rozsáhlé zpřístupnění regionálních tratí spoluobčanům odkázaným při pohybu na vozík. Jezdí na desítkách hlavních i regionálních tratí od Aše po Jablunkov a obsluhují řádově tisíce spojů v celé republice. České dráhy dnes provozují 210 dvouvozových a 26 třívozových jednotek Regionova. Vozy Regionova tak zajistily dostupnost veřejné drážní dopravy v malých městech a vesnicích pro osoby se zdravotním postižením, především pro vozíčkáře, ale i pro seniory a maminky s dětmi.

Jednotka Reginova je částečně nízkopodlažní. Pod hnacím vozem je umístěn motor, proto je snížená podlaha pouze pod nemotorovým vozem mezi jednotlivými nápravami. U třívozových jednotek je to střední vůz. Snížená podlaha je přibližně 55 cm nad úrovní kolejnic, tedy přibližně ve stejné výšce jako moderní nástupiště na rekonstruovaných stanicích a zastávkách. Vozidlo umožňuje snazší nástup i výstup ve srovnání s klasickými vagóny s podlahou ve výšce přes jeden metr, jednodušší je i zpřístupnění jednotky ve stanicích a zastávkách se starými nízkými a úzkými nástupišti  nebo v zastávkách bez nástupiště, kde je nástup přímo z kolejiště.

Nástup do bezbariérové části zajišťují dvoukřídlé elektropneumaticky ovládané dveře. Cestující ovládá dveře tlačítky. Ty jsou zvenku ve střední části dveří, zevnitř na stěnách vedle dveří. Dveře se po stlačení tlačítka samy otevřou nebo zavřou. Pro nástup nevidomých jsou vybrané dveře vybaveny vysílačkou (VPN – vysílačka povelů pro nevidomé), kterou lze dveře na dálku otevřít.  Vybranými dveřmi pro nástup zrakově postižených v soupravách Regionova jsou druhé dveře od konce motorového vozu. Nízkopodlažní vstup do připojeného vagónu  takto ošetřen není, protože je pro samostatný pohyb nevidomých orientačně složitější pro svou prostornost, vybavení sklápěcími sedadly a z důvodu, že  jsou zde přepravovány kočárky  a jízdní kola. Všechny nástupní dveře jsou vybaveny bezpečnostními prvky, které brání sevření osob a za jízdy jsou blokované proti otevření. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost všech osob a nemůže dojít k náhodnému otevření dveří a výstupu za jízdy například u osob nevidomých a slabozrakých.

Dveře určené pro nástup maminek s kočárky a osob na invalidním vozíku jsou označeny výrazným mezinárodním symbolem.

Jednotky Reginova jsou určeny především pro regionální spoje, ve kterých cestující tráví kratší dobu cesty. Vzhledem ke konstrukci vozů bez samostatných podvozků je délka každého z vagónů omezena přibližně na 14 metrů. Proto je limitovaný prostor pro nízkopodlažní část. Z toho důvodu je v Regionově spojen nástupní prostor s oddílem pro přepravu osob na vozíku a kočárků. V tomto prostoru se nachází několik sklopných sedaček například pro osoby se zdravotním postižením, které jsou označeny srozumitelnými piktogramy, a místy pro bezpečné umístění a zajištění nejméně dvou invalidních vozíků. Prostor pro vozíky je vybaven zajišťovacími výsuvnými popruhy.

V nástupním prostoru a zároveň v oddíle pro cestující na vozíku jsou také tlačítka signalizace pro zastavení na zastávkách na znamení. Na regionálních spojích bývá menší frekvence cestujících, pokud v některých zastávkách nikdo nevystupuje ani nenastupuje, může strojvedoucí zastávky projet. To dopravu zrychluje a zlevňuje. Pro lepší přehlednost jsou tlačítka barevně zvýrazněná.

Vozy Regionova jsou vybaveny rampou, kterou mezi soupravu a nástupiště umístí vlakový doprovod. Díky rampě je možné překonat s invalidním vozíkem nejen mezeru mezi vlakem a nástupištěm, ale i výškový rozdíl u nižších nástupišť v malých zastávkách.

Informační systém pomáhá s orientací na trase všem cestujícím. Slabozrakým a nevidomým usnadňuje cestování vlakový rozhlas a sluchově postiženým pak displeje. Audiovizuální orientační zařízení přináší informace například o směru jízdy, následující zastávce nebo o mimořádnostech na trati.

Z vyhrazeného oddílu a nástupního prostoru se vstupuje také do prostorné buňky WC. Dveře jsou ovládány zvnějšku i zevnitř tlačítky a mají elektrický pohon. Uvnitř je velmi důležité zmáčknout také třetí zvýrazněné tlačítko se symbolem klíče, který kabinu uzamkne a nedovolí vstoupit dalším lidem. Odemčení se provede automaticky při zmáčknutí tlačítka „otevřít“. Splachování a voda pro umytí rukou se ovládají také tlačítky. Pro bezpečnost jsou u země umístěna bezpečnostní tlačítka pro přivolání pomoci. Zařízení je provedeno v kontrastních barvách. Toto opatření usnadňuje orientaci v prostoru, je vhodné pro všechny cestující, zejména pro seniory nebo pro slabozraké osoby.

Toto WC je jediné v soupravě, takže z vedlejšího vozu je nutné sestoupit po schodech do nízkopodlažní části. Doporučujeme zrakově postiženým se seznámit s umístěním tlačítek u dveří na WC. ?euo vagpmy se přechází bezpečnou přecházečkou v kloubu soupravy. V některýchz soupravách funguje už hlášení stanic.

http://www.regionovy.cz/

na Atlasu lokomotiv

CityElefant

Elektrické jednotky CityElefant jsou moderní velkokapacitní vlaky pro příměstskou dopravu ve velkých aglomeracích na velmi frekventovaných tratích. Jedná se o třívozové patrové soupravy. V provozu mohou být spojeny až tři jednotky do jednoho vlaku, běžně ale jezdí samostatně nebo ve dvojicích. Jedna jednotka má kapacitu až 310 sedících cestujících a přibližně 300 stojících.

České dráhy jich mají v současné době v provozu 83. Drtivá většina je soustředěna v depu v Praze, odkud vyjíždějí především na osobních vlacích linek S v okolí Prahy do Berouna, Benešova u Prahy, do Kolína přes Český Brod i Nymburk, do Milovic a přes Kralupy nad Vltavou a Roudnici nad Labem jezdí až do Ústí nad Labem. Několikrát denně dojedou s vybranými vlaky až do východních Čech. Druhé centrum provozu je okolo Ostravy, kde obsluhují osobní a spěšné vlaky tamních linek S1 a R61 Opava–Ostrava–Český Těšín a S2 Ostrava–Bohumín–Český Těšín–Mosty u Jablunkova. Všechny CityElefanty denně obslouží několik stovek spojů a ujedou kolem 40 000 kilometrů.

CityElefanty patří mezi první moderní bezbariérové soupravy u nás. Původně je vyráběla Vagonka ve Studénce a později v Ostravě, dnes člen skupiny Škoda Transportation. Mohou jezdit rychlostí až 140 km/h .

CityElefant je nízkopodlažní vozidlo. To znamená, že jeho podlaha je jen 55 cm nad kolejnicí, zatímco u běžných vagónů je to více než jeden metr. V modernizovaných stanicích a zastávkách jsou nástupiště vysoká 55 cm, takže při nástupu a výstupu není nutné překonávat žádné schody, pouze relativně malou mezeru mezi nástupištěm a vlakem.  To usnadňuje cestování všem lidem včetně maminek s malými dětmi, seniorům, lidem o berlích a dalším pasažérům se zdravotním omezením. Osoby na mechanickém vozíku s doprovodem se tak do vlaků CityElefant na moderních nádražích a zastávkách obvykle dostanou přes mezeru mezi nástupištěm a vlakem i bez použití plošiny.

Dveře jsou ovládané velmi jednoduše tlačítky. Z vnější strany jsou přímo na dveřních křídlech, uvnitř vozu pak obvykle na bočních stěnách v blízkosti dveří. Dveře jsou vybaveny zvukovou signalizací aktivovanou při otevírání a zavírání. Navíc jsou vybaveny dalšími bezpečnostními prvky proti sevření osob ve dveřích. Za jízdy jsou nástupní dveře zablokovány proti otevření, což vylučuje náhodný pád z vlaku při nechtěném náhodném stisknutí tlačítka. Osoby se zrakovým postižením mohou dveře otevřít pomocí speciální vysílačky (VPN – vysílačka povelů pro nevidomé). Na povel tlačítka č. 4 se otevřou dveře, stisknutím povelu č. 1 se u dveřního prostoru ozve orientační maják, který navádí zrakově postižené přímo do vozidla.  Odpadá jak hledání místa nástupu do soupravy, tak tlačítka pro otevření dveří. Důmyslné, že?

Pro nevidomého je určen nástup druhými dveřmi (prvními dveřmi se totiž prochází oddílem pro kola),  Vlak má též patro a sedadla v mezipatří přes které se prochází do vedlejší části soupravy. V některých vagonech je v patře první třída.

Cestující na vozíku by měli využívat pro nástup a výstup dveře označené mezinárodním piktogramem „vozíčkáře“. U starších jednotek s pořadovým číslem do 60 je nejlépe využít první dveře vlaku v blízkosti strojvedoucího. U dalších jednotek (pořadová čísla od 61 výš) jsou piktogramem označeny dveře v řídicím voze. V prostoru dveří je umístěna plošina nebo rampa pro nástup a výstup osob na vozíku. Tyto vozy cestující snadno pozná. Nemají na střeše pantograf pro odběr elektřiny z trakčního vedení.

Slabozrací a nevidomí by měli nastupovat nejlépe druhými nebo předposledními dveřmi v jednotce. Tyto dveře jsou vybaveny zařízením, které umožňuje otevření dveří pomocí VPN vysílačky osobám nevidomým nebo slabozrakým. Vhodné je využít dveře v čelním voze vlaku, kam strojvedoucí nejlépe vidí a může kontrolovat, zda zrakově postižení cestující bezpečně nastoupili nebo vystoupili. Vezmeme-li v úvahu, že některé zastávky jsou v oblouku a délka dvou spojených souprav je kolem 150 metrů, je to důležitý faktor, kterým handicapovaní cestující přispívají ke své bezpečnosti.

Místa pro osoby se zdravotním postižením jsou v blízkosti dveří za univerzálním prostorem pro přepravu vozíků, kočárků nebo jízdních kol. Každé místo je zřetelně označené mezinárodním piktogramem pro vyhrazené místo znázorňujícím sedačku a kříž. Místa pro nevidomé a slabozraké jsou v oddíle pro cestující hned za druhými, respektive předposledními dveřmi soupravy. Zde je i vhodný prostor pro pobyt vodicího psa.

Všechna místa pro osoby se zdravotním postižením jsou označena mezinárodními symboly, ať již vně soupravy u dveří, kterými je nejvhodnější nástup, nebo u míst k sezení či v prostoru, kam lze umístit vozík.

V nástupním prostoru je umístěna plošina pro nástup a výstup osob na vozíku. U souprav do pořadového čísla 60 jsou plošiny na obou koncích jednotky u prvních a posledních dveří, u jednotek s pořadovým číslem 61 a výše pouze v řídicím voze (vůz bez pantografu, který odebírá elektřinu z trakčního vedení). U nejnovějších souprav je elektrická plošina nahrazena prakticky bezporuchovou rampou obsluhovanou ručně vlakovým doprovodem. Provoz plošiny může být omezen v některých stanicích a zastávkách, například pokud jsou v oblouku a vlak je tam nakloněn.

V nástupním prostoru jsou umístěny dveře ovládané tlačítky, kterými se cestující dostane do univerzálního oddílu. Zde jsou místa až pro tři invalidní vozíky nebo pro kočárky a jízdní kola. Opačným směrem je přístup na bezbariérové WC. I zde jsou dveře ovládané tlačítky a otevírání a zavírání je provedeno elektropneumaticky. Uzamčení se provádí mechanicky. Další WC jsou v prostoru přecházeček mezi částmi soupravy.

Jednotky CityElefant jsou vybaveny audiovizuálním informačním systémem, který usnadňuje cestováním osob se zrakovým a sluchovým postižením. Směr jízdy, zastávky a řada dalších důležitých informací je poskytována hlášením vlakového rozhlasu  a současně proměnlivými nápisy na displejích. Ty jsou rozmístěny v každém oddíle cestujících a v nástupních prostorech.

Bezbariérové WC upravené pro pohyb osob na vozíku je umístěno vedle nástupního prostoru u prvních a posledních dveří třívozové jednotky vždy směrem ke kabině strojvedoucího. Prostor je dostatečně velký pro pohyb na vozíku a jeho odstavení. Dveře se ovládají tlačítky a samy se pak otevírají a zavírají. Mechanicky je třeba zajistit jejich uzamčení před vstupem „nechtěného“ návštěvníka. Splachování, voda v umyvadle i elektrický vysoušeč rukou jsou ovládány tlačítky nebo fotobuňkami podle provedení soupravy.

City Elefant na stránkách ČD

Atlas vozů

CG Transit je off line vyhledávač jízdních řádů do iOS (iPhone, iPad) nebo do Androidu (mobily, tablety)

Další vyhledávače jízdních řádů

Chystané novinky (testované v beta verzi)

Release Notes

————–
verze 4.2.1
————— možnost upravit velikost fontu v aplikaci
– opravy zobrazení na iPhone X a spol.
– oprava zobrazení přesné trasy spoje po výběru v seznamu spojení na iPadu
– oprava otevření aplikace z aplikace Mapy (připravuje se i pro Android)
– opravy několika dalších věcí

Poznámka
– před instalací smažte aktuální verzi aplikace CG Transit ze zařízení
– data jízdních řádů se aktualizují i v Beta verzi, ale není možné si prodloužit licenci – to pouze tak, že se beta verze odinstaluje a nainstaluje se z AppStore základní verze.

Předcházející novinka
Vystupuj – zatím v iOS

Vysvětlivky k popisu tratí:

neodsazený # název stanice, označený žst. – nádraží, železniční uzel s možností přestupu

 • návazná trať / návazné tratě (odsazeno – označeno grafickou odrážkou)

odsazení – & zastávka, není uzel

Výpis stanic má nahradit zrakově postiženým železniční mapu, včetně odbočných tratí, na kterých jsou uvedeny další železniční uzly.

Pro opačný směr je třeba zatím číst trať odzadu – kurzorem jít šipkou nahoru (což se dá pohodlně zvládnout).

Odkazy budou na popisy (plánky) železničních stanic, postupně případně s popisem.

Jsou vkládány i odkazy na Odjezdové, případně Příjezdové tabule u uzlů – přestupních stanic. Je zbytečné vkládat dva odkazy – odjezdová a příjezdová, protože na odkazované stránce s tabulí je možno dole na tabuli, zhruba uprostřed se přepnout z Odjezdové na Příjezdovou a naopak, případně si zobrazit stránku se seznamem všech železničních stanic a zastávek, které jsou zapojeny do systému zobrazení informací z informačních tabulí na internetu.

 

Vysvětlení piktogramů používaných v pláncích stanic a na nádražích najdete na stránce

https://www.cd.cz/assets/dalsi-sluzby/sluzby-ve-stanici/pikto_web.pdf

Ke stažení i zde Vysvětlivky_pikto_web.

Typy železničních nástupišť – Wikipedia

Železniční nástupiště

Podle tvaru a umístění se rozlišuje nástupiště:[1]

 • vnější: nachází se vně vlastní trati (kolejového pásu)
 • ostrovní: má koleje a zpravidla i nástupní hranu po obou stranách, zásadně mimoúrovňový přístup cestujících (úrovňově však může být řešena nakládka a vykládka zavazadel a spěšnin) – zde nazývám peróny
 • jazykové: je zúženým prodloužením vnějšího nebo ostrovního nástupiště podél kusé koleje
 • poloostrovní: o standardní výšce, avšak přístup je veden přes kolej po vyznačeném centrálním přechodu – zde nástupní chodníky
 • úrovňové: nově se nezřizují, ponechávána jsou jen ve velmi stísněných poměrech na méně důležitých tratích

Vnější nástupiště jsou typická pro železniční zastávky na jednokolejných i dvojkolejných tratích. Ostrovní nástupiště bývají v železničních stanicích, avšak řidčeji i v zastávkách. Poloostrovní nástupiště jsou přípustná jen za rychlosti vlaků do 50 km/h a s tím, že vlaky zastavují přednostně před centrálním přechodem.[1]

U železniční koleje smí být nástupiště jen z jedné strany. Nástupiště se nesmí navrhovat u kolejí s rychlostí vyšší než 200 km/h. Přednostně se má nástupiště zřizovat u přímé koleje, přípustný poloměr oblouku je nejméně 300 metrů. Při rekonstrukcích je přípustné ponechat oblouky až do poloměru 190 m za podmínky výšky nástupiště do 380 mm.[1]

Železniční nástupiště má v Česku výšku maximálně 550 mm nad spojnicí temen kolejnic, v Německu a Polsku 760 mm (S-Bahn 960mm), ve Velké Británii 1100mm Nástupiště s výškou do 250 mm se považují za úrovňová. Nástupiště výšky 550 mm mají nástupní hranu ve vzdálenosti 1670 mm (v oblouku až 1680 mm) od osy koleje. Pokud je při rekonstrukci ponechán oblouk o poloměru menším než 300 metrů (až do poloměru 190 m), nesmí výška nástupiště přesahovat 380 mm.

Vnější nástupiště má mít šířku nejméně 3,0 metru, musí však mít nejméně 2,5 metru. Oboustranné ostrovní nástupiště musí mít šířku alespoň 6,1 metru na čelech 3,2 metru. Pro oboustranná poloostrovní nástupiště je stanovena minimální šířka 4,3 metru, u konce 3,2 metru.[1]

 

Typy železničních stanic

 

Převzato ze stránek SONS.

Projekt Vystupuj byl určen pro zrakově postižené a měl jim zajistit vývoj funkce, díky které již vždy  vystoupí z dopravního prostředku včas a nemusejí se tak během cesty stresovat, že by přejeli svou cílovou zastávku. Měl zvýšit jejich samostatnost, aby v tomto případě už nebyli odkázáni na pomoc druhých. To vše se podařilo. Funkce upozorní a to v uživatelem stanoveném předstihu, že se blíží jeho výstupní zastávka. Může ho dokonce upozorňovat i víckrát. Nejdůležitější a inovativní ale je, že upozornění není “slepé”, neupozorňuje na základě pravidelného jízdního řádu daného spoje, ale dle GPS sleduje reálnou současnou polohu a tak upozornění může přizpůsobit aktuální situaci. Díky tomu tedy reflektuje na zpoždění či i předstih spoje. Jako další rozšíření se nám podařilo i zakomponovat, že si uživatel může online sledovat, v jaké vzdálenosti je od své cílové zastávky a jaký tak bude předpokládaný čas příjezdu. Je také informován, jaká bude aktuální příští zastávka a opět, jak je daleko. Má tak mnohem lepší přehled o probíhající cestě. Vzdálenost se přizpůsobuje trase, kterou spoj musí projet, tedy, i když bude blízko cíle, ale ještě předtím má objet odbočkou jiné zastávky, funkce s tím počítá a čas i vzdálenost tomu přizpůsobí, ukáže jej reálně. Jedině může docházet k menším nepřesnostem při trase pomocí MHD. Může totiž nastat situace, kdy jsou zastávky příliš blízko sebe – třeba jen pár set metrů. Zde nemusí program úplně vždy přesně oznamovat, která bude příští zastávka správně, ale před cílem upozorní vždy včas. Nicméně, funkce je hlavně určena pro autobusové mezi městské trasy a tam k těmto menším nesrovnalostem nedochází.

Funkce je součástí programu CG Transit, který je běžně ke stažení přes standardní Apple kanál s aplikacemi – přes AppStore.

Nyní mohou tedy nevidomí a slabozrací bez obav samostatně vyrazit na cestu hromadnou dopravou a nemusí mít strach, že by včas nevystoupili.

Je to prosté: Vyhledejte spoj, kterým chcete jet, v jeho detailu najdete hned
na začátku tlačítko “Přidat upozornění”. Můžete si pak i nastavit, v jakém
předstihu chcete být na cíl upozorněni, časů může být i víc a vybrat si i zvuk
upozornění. Aplikace nastavuje i upozornění na odjezd. Vše si bez problémů
naplánujte klidně i několik nejen hodin,a le i dní dopředu. Přehled vašich
plánovaných, ale i probíhajících upozornění je vždy k dispozici v hlavním
menu pod volbou Upozornění.

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadací ČEZ.

konec citace

Funkcionalita bude předváděna na workshopech Agora 3.-4. listopadu 2018 v Brně ve středisku podpory studia Masarykovy univerzity Teiresias.

 • Marek Salaba, Zdeněk Bajtl: Vystupuj! Cestování bez stresu, že nevystoupíte včasFunkce Vystupuj aplikace CG Transit usnadňuje cestování všemi prostředky hromadné dopravní prostředky – nejvíce asi pomůže v meziměstské autobusové dopravě. Upozorní uživatele na to, jak daleko cíl, která je následující zastávka a kdy je čas vystoupit.

Citováno z programu Agory.

Tato funkcionalita CG Transit je od 18. října 2018 (podle zprávy Z. Bajtla v konferenci Apple uživatelů) součástí plné verze aplikace a je tedy ke stažení v AppStore.

https://www.cd.cz/dalsi-sluzby/sluzby-ve-stanici/-29157/

Plánky stanic

S námi neskončíte na slepé koleji! Díky plánkům vybraných stanic s vyznačením služeb snadno najdete pokladnu, nástupiště nebo zastávku MHD.

Vysvětlení piktogramů (126 kB)

A

Adamov (744 kB)
Adamov zastávka(1221 kB) novinka k 1. 2. 2020
Adršpach (879 kB)

B

Bakov nad Jizerou(1448 kB) novinka k 1. 2. 2020
Benešov u Prahy (841 kB)
Beroun (1564 kB)
Bílina (864 kB)
Bílovice nad Svitavou (764 kB)
Blansko (776 kB)
Bohumín (1009 kB)
Bohušovice nad Ohří (850 kB)
Branná(1227 kB) novinka k 1. 2. 2020
Břeclav (1748 kB)
Březnice (814 kB)
Bučovice (792 kB)

Brno

Brno-Královo Pole (1576 kB)
Brno-Slatina (1398 kB)
Brno-Židenice (1566 kB)

Č

Čáslav (1033 kB)
Čelákovice (1492 kB)
Čerčany (720 kB)
Česká Lípa hlavní nádraží (910 kB)
Česká Třebová (1091 kB)
České Budějovice (1867 kB)
České Velenice (963 kB)
Český Těšín (933 kB)
Číčenice (719 kB)

D

Děčín hlavní nádraží (993 kB)
Děčín východ (1593 kB)
Dobřichovice (737 kB)
Domažlice (1400 kB)
Duchcov (943 kB)
Dvůr Králové nad Labem (841 kB)

F

Frýdek-Místek (866 kB)

H

Hanušovice (733 kB)
Havířov (1520 kB)
Havlíčkův Brod (1825 kB)
Hlinsko v Čechách (670 kB)
Hodonín (912 kB)
Horní Cerekev (694 kB)
Hradec Králové hlavní nádraží (1291 kB)
Hranice na Moravě (951 kB)
Hulín (905 kB)

CH

Cheb (1639 kB)
Choceň (863 kB)
Chomutov (920 kB)
Chomutov město (776 kB)
Chotěboř (724 kB)

J

Jaroměř (1795 kB)
Jeseník (792 kB)
Jičín (1179 kB)
Jihlava (1037 kB)
Jindřichův Hradec (1529 kB)
Jirkov zastávka (628 kB)

K

Karlštejn (744 kB)
Karviná hlavní nádraží (869 kB)
Kladno (740 kB)
Kladno město (732 kB)
Klášterec nad Ohří (686 kB)
Klatovy (1003 kB)
Kojetín (806 kB)
Kolín (963 kB)
Kralupy nad Vltavou (1321 kB)
Kroměříž (858 kB)
Kutná Hora hlavní nádraží (780 kB)
Kutná Hora město (892 kB)
Kynšperk nad Ohří (833 kB)

L

Ledečko (699 kB)
Letovice (682 kB)
Liberec (1110 kB)
Lipník nad Bečvou (657 kB)
Lipová Lázně (724 kB)
Litoměřice horní nádraží (1332 kB)
Litoměřice město (932 kB)
Litvínov a Litvínov město (928 kB)
Lovosice (977 kB)
Lužná u Rakovníka (916 kB)
Lysá nad Labem (1097 kB)

M

Mělník (856 kB)
Mikulov na Moravě (1357 kB)
Mladá Boleslav hlavní nádraží (862 kB)
Moravské Budějovice (843 kB)
Most (963 kB)
Mošnov, Ostrava Airport (1299 kB)

N

Náchod (831 kB)
Neratovice (864 kB)
Nesovice (718 kB)
Nezamyslice (724 kB)
Nové Město na Moravě (801 kB)
Nový Bydžov(1340 kB) novinka k 1. 2. 2020
Nymburk hlavní nádraží (998 kB)

O

Olbramovice (685 kB)
Olomouc hlavní nádraží (1126 kB)
Opava východ (1561 kB)
Ostrava hlavní nádraží (2013 kB)
Ostrava-Kunčice (961 kB)
Ostrava-Svinov (1822 kB)
Ostravice (645 kB)
Ostrov nad Ohří (695 kB)
Ostružná(1191 kB)
Otrokovice (804 kB)

P

Pardubice hlavní nádraží (1038 kB)
Pelhřimov(1291 kB) novinka k 1. 2. 2020
Planá u Mariánských Lázní (723 kB)
Poděbrady (856 kB)
Prostějov hlavní nádraží (974 kB)
Protivín (673 kB)
Přerov (975 kB)
Příbram (786 kB)

Praha

Praha hlavní nádraží (2505 kB)
Praha Masarykovo nádraží (1677 kB)
Praha-Bubny (Vltavská) (1671 kB)
Praha-Dejvice (1070 kB)
Praha-Holešovice (1408 kB)
Praha-Horní Počernice (782 kB)
Praha-Kačerov (722 kB)
Praha-Libeň (908 kB)
Praha-Smíchov (1056 kB)
Praha-Uhříněves (876 kB)
Praha-Veleslavín (912 kB)
Praha-Vršovice (1171 kB)
Praha-Vysočany (958 kB)

R

Rájec-Jestřebí (766 kB)
Rakovník (811 kB)
Rokycany (865 kB)
Roudnice nad Labem (722 kB)
Roztoky u Prahy (827 kB)
Rychnov nad Kněžnou (746 kB)

Ř

Říčany (1044 kB)

S

Sázava (827 kB)
Semily (1302 kB)
Skalice nad Svitavou (724 kB)
Slaný (734 kB)
Soběslav (732 kB)
Stará Paka (1861 kB)
Staré Město pod Sněžníkem (743 kB)
Staré Město u Uherského Hradiště (840 kB)
Starkoč (1577 kB)
Strakonice (1593 kB)
Studénka (969 kB)
Světlá nad Sázavou (751 kB)

Š

Špičák (1229 kB)
Šumperk (850 kB)

T

Tábor (1000 kB)
Tachov (934 kB)
Tanvald (779 kB)
Telč (689 kB)
Teplice v Čechách (856 kB)
Tišnov (858 kB)
Třeboň (676 kB)
Třeboň lázně (684 kB)
Turnov (1555 kB)
Týniště nad Orlicí (807 kB)

U

Uherské Hradiště (851 kB)
Ústí nad Labem hlavní nádraží (1134 kB)
Ústí nad Labem západ (1400 kB)
Ústí nad Labem-Střekov (934 kB)
Ústí nad Orlicí (875 kB)
Úštěk (793 kB)

V

Valašské Meziříčí (863 kB)
Veselí nad Lužnicí (854 kB)
Vsetín (863 kB)
Všetaty (776 kB)

Z

Zábřeh na Moravě (916 kB)
Zdice (714 kB)
Zlín střed (795 kB)
Zlonice(1379 kB) novinka k 1. 2. 2020
Znojmo (1066 kB)

Ž

Železný Brod (734 kB)

Hanušovice, žst.

Přístupnost stanice (ČD)

Tratě ve stanici (ČD)

 • 025 Dolní Lipka – Hanušovice
 • 292 Šumperk – Krnov
 • 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Zapojení do integrovaných doprav:

 • IDSOK (Olomouc),
 • IREDO (IDS Královéhradeckého a Pardubického kraje),

 

Řazení vlaků ve stanici (formulář ČD)

Autor fotografií: Ladislav Smejkal (převzato z Mapy.cz)

Na vlakovém nádraží v Hanušovicích mají pro nevidomé kromě typicky hmatových a akustických úprav jako jsou vodicí linie s funkcí varovného pásu, hlasové majáčky a ozvučení odjezdových panelů ještě jeden zajímavý prvek, který můžete při cestování využít:

Na druhém nástupišti na sloupku pod hlasovým majáčkem je umístěno tlačítko – zvonek, kterým si můžete přivolat pracovníka ČD, aby Vás převedl bezpečně přes koleje k výpravní budově, resp. do čekárny. Funguje to tak, že po příjezdu vlaku na druhé nástupiště můžete využít hlasový majáček, který Vás navede na přechod přes koleje k výpravní budově a zároveň upozorní na možnost využít tlačítka na sloupku pod majáčkem s možností přivolání obsluhy. Pracovník ČD si pro Vás přijde a bezpečně převede přes koleje do čekárny.

Na nádraží se nachází 3 hlasové majáčky: na budově z ulice, na vstupu do čekárny z kolejiště a na 2. nástupišti. Mají zde 2 odjezdové tabule s hlasovým výstupem: hlavní panel vedle vstupu do čekárny z kolejiště a na druhém nástupišti.

Z e-mailového občasníku Majáček extraline – červenec 2018

Příjemné letní cestování bez bariér přeje Petr Bradáč

www.tyflocentrum-ol.cz

Umístění nádraží ČD (mapy.cz)

GPS: 50.07166, 16.92916